Povinné zmluvné poistenie (PZP) a Havarijné poistenie

V AZ si môžete na počkanie uzavrieť Povinné zmluvné poistenie (PZP) alebo Havarijné poistenie.

Rôzne poisťovne majú rôzne stratégie pre výpočet cien poistného. V cenách poistného jednotlivých poisťovní nie sú vždy rovnaké krytia a služby v prípade vzniku škodovej udalosti. Porovnáme pre Vás ponuky viacerých poisťovní a pomôžeme vybrať tú najvhodnejšiu.

Povinné zmlúvne poistenie (PZP)

Povinné zmluvné poistenie ( v skratke PZP ) je stanovené zákonom a upravuje ho zákon č .381/2001 v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony a vyhlášky. Ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a za ich náhradu poškodeným. Uzavretím PZP sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu.

Havarijné zmluvne poistenie

je poistenie, ktorým si majiteľ vozidla, jeho držiteľ alebo iný typ poistníka dojednáva s príslušnou poisťovňou poistnú zmluvu. Havarijné poistenie ho tak chráni pred jedným z nasledujúcich rizík alebo pred kombináciou týchto rizík:

 

  • havária alebo poškodenie vozidla
  • odcudzenie vozidla alebo častí vozidla (hliníkových diskov – tzv. elektrónov, autorádia, xenónových svetlometov, kolies, náhradnej pneumatiky a pod.),
  • poškodenie čelného skla alebo všetkých skiel na vozidle
  • prípad vandalizmu, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
  • škoda na vozidle v dôsledku živelnej pohromy alebo pôsobenia živlu (záplava, krupobitie, požiar, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy a pod.)
  • asistenčné služby pre vodiča pri hore uvedených poistných udalostiach
  • prípad úrazu a trvalých následkov po úraze v dôsledku havárie
  • krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle
  • pripoistenie právnej ochrany

Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať

KONTAKTY